середа, 10 грудня 2014 р.

Книги-новинкиТарас Шевченко в критиці. - Київ: Критика, 2013. - Том І: При­життєва критика (1839-1861) / Заг. ред. Григорія Грабовича; упоряд. Олександра Бороня і Михайла Назаренка; комент. Олександра Бороня, Степана Захаркіна, Михайла Назаренка, Олеся Федорука. - їх, 804 с. ІБВК 978-966-8978-69-2       ISBN 978-966-8978-55-5 (том  І)
             Двотомне видання «Тарас Шевченко в критиці» є найповнішим на сьогод­ні коментованим зібранням опублікованих за життя й у перший рік по смер- ти Шевченка текстів про його літературну й образотворчу спадщину. Статті, рецензії, нотатки, принагідні згадки українською, російською, польською, німецькою та іншими мовами наведено здебільшого в повному обсязі, - зо­крема й дописи, присвячені не тільки Шевченкові особисто, а й українській літературі загалом, збірникам, де було опубліковано його твори, книжкам, тощо. Чимало публікацій запроваджено до наукового вжитку вперше. Майже всі тексти подано за першодруками. Крім текстологічного та реального коментаря, зведення містить анотований покаж­чик імен, а також покажчики Шевченкових творів і періодичних та продо­вжуваних видань. Том І охоплює матеріали, що з’явилися за життя Шевченка. 
Гундорова Т. ПроЯвлення Слова: дискусія раннього укр. модернізму/ Т. Гундорова. – К.: Критика, 2009. – 448 с.
Нове, доповнене та перероблене видання монографії Тамари Гундорової «ПроЯвлення Слова» - книжки, знакової для українського літе­ратурознавства середини 1990-х років, - нагадує про досвід раннього модернізму початку XX століття, коли започатковувалися нові фор­ми літературности, і є своєрідною апологією свідомости модерну. Пе­редчуття духу постмодерну в середині 1990-х дало змогу в першому варіянті монографії розглядати злами та переходи нової свідомости початку XX століття в українській літературі як варіянт справджено­го модерну. Із перспективи після-постмодерної нового змісту набува­ють авторчині тези про трансмодерність українського модерного про­екту, про існування інших модернізмів: національних, тендерних, колоніяльних, про явище модернізму як естетичного гнозису.                 Тарас Шевченко і Полтавщина / авт.-уклад. О. А. Білоусько, Т. П. Пустовіт; Полт. обл. держ. адмін.; Полт. обл. рада; Держ. архів Полт. обл.; Полт. краєзн. музей; Центр досп. іст. Полтавщини.- Полтава: TOB «АСМІ», 2014. - 500 с.: іл„ табл., схеми, портр.
ISBN 978-966-182-293-0
У книзі висвітлюються різноманітні аспекти зв'язків Т. Г. Шевченка з Полтавщиною протягом життя та посмертного існування українського генія і пророка. Відомі теми доповнені контроверсійними матеріалами, рідкісними документами. Тексти супроводжуються численними ілю­страціями.
Для широкого кола шанувальників Великого Кобзаря та історії Пол­тавщини.            Ревакович М. Persona non grata: нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність/ М. Ревакович. – К.: Критика, 2012. – 336 с.
Книжка американсько-української поетки, перекладачки, літературного критика і літературознавиці д-ра Марії Ревакович містить вибрані статті й есеї, написані протягом двох останніх десятиліть і присвячені переваж­но феноменові Нью-Иоркської групи, а також історії і теорії українського модернізму та проблемам творення ідентичности у літературі часів Неза­лежносте. В першій частині поезію Нью-Йоркської групи - і цілого гурту загалом, і окремих його учасників, насамперед Емми Андієвської, Патри­ції Килини та Богдана Рубчака, - розглянуто в естетичному, тематичному та дискурсивному аспектах і вписано у контексти як українського літера­турного процесу (еміграційного та материкового), так і західного модер­нізму. У другій частині проаналізовано окремі явища української літера­тури минулого і нинішнього століть, від раннього модернізму (декадансу) до постмодернізму, з перспективи тендеру, географії, мови та ідентичнос­тей. Більшість пропонованих тут розвідок українською мовою виходить у світ уперше; переклади заавторизовано, переглянуто і виправлено.Ревакович М. Persona non grata: нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність/ М. Ревакович. – К.: Критика, 2012. – 336 с.
Книжка американсько-української поетки, перекладачки, літературного критика і літературознавиці д-ра Марії Ревакович містить вибрані статті й есеї, написані протягом двох останніх десятиліть і присвячені переваж­но феноменові Нью-Иоркської групи, а також історії і теорії українського модернізму та проблемам творення ідентичности у літературі часів Неза­лежносте. В першій частині поезію Нью-Йоркської групи - і цілого гурту загалом, і окремих його учасників, насамперед Емми Андієвської, Патри­ції Килини та Богдана Рубчака, - розглянуто в естетичному, тематичному та дискурсивному аспектах і вписано у контексти як українського літера­турного процесу (еміграційного та материкового), так і західного модер­нізму. У другій частині проаналізовано окремі явища української літера­тури минулого і нинішнього століть, від раннього модернізму (декадансу) до постмодернізму, з перспективи тендеру, географії, мови та ідентичнос­тей. Більшість пропонованих тут розвідок українською мовою виходить у світ уперше; переклади заавторизовано, переглянуто і виправлено.

Немає коментарів:

Дописати коментар