пʼятниця, 5 грудня 2014 р.

Книги-новинки 

 
Україна: час вибору: [в рамках проекту «Європейська інтеграція України: внутрішні фактори і зовнішні впливи»]. – К., 2014. – 44 с.

         Бомбушкар И. С. В помощь ВИЧ-инфицированному, - я хочу, чтобы Ты жил! / И. С. Бомбушкар. – К.: «Изд-во Бомбушкара», 2014. – 687 с.
       Это поистине волшебная книга, написана для тех людей, кто желает изменить свою жизнь, - да, это не легко, но, по убеждению Игоря Бомбушкара, это возможно.
    Характерной особенностью учения Мага Ингвара (именно так называет себя Игорь Бомбушкар в социуме) является целостность и однонаправленность мислей, слов и поступков этого простого, волевого и открытого человека, который по убеждению некоторых реально помешался на добре и правде, совести и справедливости.
Сгореть на благо людей – таков жизненный принцип этого человека.
 

Рубл Б. Капітал розмаїтости: транснац. Мігранти в Монреалі, Вашингтоні та Києві/ Б. Рубл. – К.: Критика, 2007. – 335 с.
Книжку відомого американського урбанолога й соціолога Блера Рубла присвячено ролі транснаціональних мігрантів у житті сучасних міст. Автор доводить, що трансформаційний потенціал сьогоднішньої міграції найпомітніше проявляється не в усталених «іммігрантських» містах на кшталт Нью-Йорка, а в традиційніших, більш замкнених громадах, як Київ, Вашингтон чи Монреаль. Розглядаючи новітню історію цих міст, Блер Рубл з’ясовує, як емігрантські спільноти впливають на міські соціальні, економічні й управлінські системи. Аналітичний фокус книжки засвітлює, як присутність цих спільнот створює «капітал розмаїтости», стираючи даню поляризацію міст на два ворожі табори.
 

         Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: підручник/ Під аг. Ред.. А. К. Запольського. – К.: Лібра, 2000. – 552 с.
Висвітлено фізико-хімічні основи технологічних процесів водопідготовки та очищення стічних вод різних галузей промисловості. Описано характеристику забруднень та вимоги до якості очищеної води.
Детально розглянуто теоретичні основи водо підготовки та очищення стічних вод від завислих, колоїдно-дисперсних, молекулярно- та йонорозчинних речовин.
Підручник відповідає програмам «Теоретичні  основи водопідготовки і очищення стічних вод», «Технологія очищення води», «Технологія знешкодження та утилізації відходів і вторинних матеріалів хімічних виробництв» та іншим, які читаються студентами вищих навчальних закладів.
Він може бути корисним для підготовки магістрів, викладачам та аспірантам, а також фахівцям різних галузей господарства, які займаються питаннями водо підготовки, очищення стічних вод, організації замкнених циклів водопостачання в промисловості, охорони довкілля.

 

     Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування/ Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. -  Вид. 2. – К.: Видавничий дім «СофтПрес», 2006. – 824 с. 
Друге видання англо-українського тлумачного словника з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування містить близько 14 тисяч термінів, абревіатур та акронімів, які використовують у сферах комп’ютерної техніки, програмування, мереж різного типу, а ткоє в основних прикладних сферах. Видання призначене для фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій, а також для широкого коли користувачів, яких цікавить ця сфера.

    Пешук Л. В. Біохімія та технологія оліє-жирової сировини: навч. посіб./ Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 296 с. 
В навчальному посібнику наведено біохімічний склад сучасних сортів та гібридів насіння основних олійних культур, не традиційної олійної сировини, тваринних жирів, деякі морфологічні особливості олійних культур. Посібник містить також характеристику життєвого циклу олійного насіння, технологічних властивостей насіння олійних культур, особливості технології підготовки насіння до зберігання та промислової переробки. Наведено також вимоги сучасних стандартів до якості насіння олійних культур.
Останній розділ посібника присвячено технології використання продуктів переробки олійних культур (макухи та дротів) для одержання білкових продуктів та добавок. Для студентів спеціальності 7.091705 «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія та інженерія».

      Фурдуй Р. С. Чарівність таїни-2: Космічне перехрестя / Р. С. Фурдуй. – К.: Либідь, 2001. – 472 с.
Автор цієї книги – геолог за фахом – уже тривалий час опрацьовує проблему, що цікавить багатьох: веде пошуки свідчень перебування на Землі інопланетних експедицій. Такі свідчення він знаходить у легендах, казках, стародавніх релігійних текстах, рисунках, предметах матеріальної культури тощо. Книга є продовженням дослідження, розпочатого у виданні «Чарівність таїни» (К.: Либідь, 1992). Читача безсумнівно зацікавлять оригінальні гіпотези автора щодо прихованого змісту фольклорних сюжетів, контактів давніх єгиптян із представниками позаземної цивілізації, таємниці тамплієрів, Стоухенджа, культури Наска в Перу та багатьох інших історичних загадок, які здавна хвилюють допитливих людей.
   Для всіх, хто цікавиться нестандартними підходами до розв’язання складних наукових проблем.
 

    Еколого-психологічне забезпечення якості життя: наук.-метод. рек. / За аг. Ред.. Ю. М. Швалба. – Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2013. – 98 с.
Висвітлюються теоретико-методологічні засади й емпірико-прикладні методи дослідження і впливу на якість життя людини.
Рекомендації розраховані на дослідників у галузі екологічної та соціальної психології, викладачів і студентів психологічних факультетів.

   Савченко О. Баланс незалежності хроніка економ. реформ, 1989-2005. – К.: Критика, 2006. – 256 с. 
До книжки знаного економіста Олександра Савченка зібрано його газетні та журнальні публікації, найраніше з яких з’явилися в пресі ще за часів УРСР, коли економічна та політична незалежність України потребувала теоретичного обґрунтування, а не практичного захисту і підтвердження, чим автор зайнятий нині – на посаді заступника голови правління Національного банку і в численних статтях та інтерв’ю, по які впродовж останніх 15 років до нього як визнаного фахівця у банківській справі охоче зверталися засоби масової інформації.
 

     Лавриненко О. О. Коментар медичного законодавства України: станом на 01. 03. 2011 р./ О. О. Лавриненко, О. Г. Рогова, С. А. Панасюк та ін. – К.: Видав. дім. «Професіонал», 2011. – 360 с.
У пропонованому навчально-практичному посібнику детально і систематизовано на основі чинного законодавства і практики його застосування розкриваються основні аспекти прав людини у медичній сфері, а також механізми їх реалізації і захисту.
Авторами розглядаються загальні положення, які необхідно знати кожному: права пацієнта і обов’язки медичного працівника, права при отриманні окремих видів медичної допомоги, особливості права на інформацію про стан свого здоров’я і поняття лікарської  таємниці. В книзі розкриваються особливості організації і перспективи розвитку медицини на селі, засади і санкції юридичної відповідальності медичних працівників і закладів охорони здоров’я медичну помилку та недбалість, правові аспекти ринку лікарських засобів та відповідальності фармацевтичних компаній, шляхи захисту прав пацієнта у суді, а також перспективи переходу на платну медицину шляхом запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування.
На допомогу читачу наводяться зразки написання скарг та позовних заяв, а також термінологічний словник з основними поняттями і дефініціями в межах розглядуваної проблематики, рекомендований перелік нормативно-правових актів, що можуть стати в нагоді при реалізації і захистові медичних прав.
  
   Теліпко В. Е. Парламентське право: академ. курс: підруч./ В. Е. Теліпко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 664 с.
Це видання є першим повноцінним, цілісним і систематизованим збірником навчально-методичного матеріалу, в якому розкриваються основні аспекти парламентаризму і роль законодавчої влади у функціонуванні державного механізму.
Окрему увагу приділено законодавчому процесу і парламентським процедурам, взаємодії парламенту з урядом і главою держави, інституту парламентського розслідування і парламентського контролю, міжнародній діяльності парламенту та організації міжнародного міжпарламентського співробітництва. В процесі підготовки книги автором використано солідний науковий доробок і практичний досвід існування парламентаризму в багатьох зарубіжних країнах, зроблено спробу розглянути весь спектр проблем, пов’язаних з практичною діяльністю парламенту, який виступає основним гарантом демократичного устрою держави в сучасному політичному світі.
Підручник розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, юристів-практиків, посадових і службових осіб державної влади, а також усіх, хто цікавиться проблематикою парламентського права і нормативно-правового регулювання конституційно-правових відносин.
 
  Гальчинский А. С. Кризис и циклы мирового развития/ А. С. Гальчинский – К.: «АДЕФ-Украина», 2010. – 480 с.
Представленный в книге анализ кризисна 2008-2009 осуществляется в контексте современных глобальних цивилизационных трансформацій. С этих позицій обосновываются системне факторы кризисна, раскрывается его информативная функція, конструктивная роль в инновационном обновлении общественных процесов, их интенсификации. Особое внимание уделяется современным тенденціям, харакризирующим цикличность мирового развития, перспективам социальных и экономических преобразований. В издании освещается большое количество дискуссионных теоретических проблем, которые еще не получили надлежащего научного обобщения. Для научных сотрудников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов, а также всех тех, кто стремится осмислить сложные и противоречивые проблемы современного мирового развития.
 

Немає коментарів:

Дописати коментар