четвер, 11 грудня 2014 р.

Книги-новинки            Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у про­фесіях типу «людина-людина» : монографія / За ред. О.М. Кокуна. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 266 с.
У монографії викладені теоретико-методологічні засади психофізіо­логічного забезпечення становлення фахівців професій типу «людина-лю­дина», встановлені емпіричним шляхом психологічні та психофізіологіч­ні особливості професійного становлення фахівців професій цього типу, а також практичні аспекти психофізіологічного забезпечення становлення фахівців професій типу «людина-людина». Завершує монографію концеп­ція психофізіологічного забезпечення становлення фахівця у професіях типу «людина-людина».
Монографія може становити інтерес для науковців у галузі психофі­зіології, психології праці, практичних психологів, керівників установ та організацій, аспірантів, викладачів.
       Психофізіологічне забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності: монографія / за ред. О. М. Кокуна. - К.: Педагогічна думка, 2008. - 296 с.
У монографії викладені теоретико-методологічні і практичні основи психофізіологічного забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності. Перший розділ монографії присвячений розгляду теоретико-методологічних засад подібного забезпечення. У другому розділі наведені, особливості психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності в сучасних умовах, визначені під час проведених колективом авторів монографії емпіричних досліджень, і в третьому - надаються методичні рекомендації щодо оптимізації психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності. Зокрема авторами розроблені та апробовані підходи, методи, заходи, які можуть застосовуватися з цією метою.
Монографія може становити інтерес для науковців у галузі психофізіології, психології праці, педагогічної психології, практичних психологів, керівників освітніх організацій, аспірантів, викладачів.ISBN 978-5-496-00423-7
Что нужно, чтобы стать неуязвимым? Возможно ли сохранять спокой­ствие в любой конфликтной ситуации, не превращаясь ни в молчаливого наблюдателя, ни в яростного борца за справедливость, ни в саркастиче­ского насмешника?
Эта книга научит вас эффективной технике безопасного обшгния. С ее помощью вы сможете противостоять и легкому стрессу, и тяжелому прес­сингу. Воспользуйтесь конкретными советами профессионалов, чтобы до­биваться успеха, избегая нервотрепки.


 Стешенко В. В.  Ясновидець (Ясновидець Дід Петро). Книга № 1 для тих, хто прагне Жити щасливо! / Стешенко В. В.— К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012.— 512 с. : ід., портр.
ISBN 978-617-615-016-9
Книга про надзвичайну Людину, наділену Божим даром зцілення душі й тіла та бачення правди. До книги ввійшли пророцтва, настанови, прості й дієві поради для підтримання та відновлення здоров’я від найсильнішого ясновидця України Петра Дементійовича Утвенка.
Мета цієї книги — пробудити свідомість до здоровішого та щасли­вішого життя. Розрахована на широке коло вдумливих читачів.

          Філософія: Підручник / Бичко І. В., Бойченко І. В., Табач- ковський В. Г. та ін. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2002 — 408 с.

У підручнику автори переосмислюють традиційний монологічний моні­стичний підхід до програми викладання філософії у вищій школі,  відмовляються від жорстко альтернативного тлумачення філософії за «формулою»: або матеріалізм, або ідеалізм. Натомість пропонується діалогічні: плюралістичний підхід та сучасне гуманістичне, екологічно виважене розуміння філософського знання з елементами творчого діалогу щодо відмінних позицій.
Для студентів вищих закладів освіти.
Энтони Р. Э56 Главные секреты абсолютной уверенности в себе. — СПб.: Питер,
2013. — 224 с.: ил. — (Серия «Сам себе психолог»),

Как добиться абсолютной уверенности в себе? Те, кто советует вам воспитывать силу воли, правы, но они не так далеко продвинулись на пути к цели. Одного решения преуспевать и вести более плодотворный, творческий образ жизни недостаточно, ибо оно не затрагивает суть проблемы, которая заключается в ошибочном восприятии. Как только мы правильно оценим положение вещей и истолкуем свое окружение в истинном свете, мы сможем изменить себя. Только изменив себя, можно обрести стопроцентную уверен­ность в себе! 

          Оніщенко, О. І. Художня творчість: проект некласичної естетики : монографія / О. І. Оніщенко. - К.: Ін-т культурології АМУ, 2008. - 232 с. - Бібліогр. : с. 220-230.
У монографії розглядається феномен художньої творчості - одна з пріоритетних проблем дискурсу некласичної естетики, що в дру­гій половині XIX - XX ст. зумовила активні теоретичні пошуки при її висвітленні (А.Шопенгауер, М. Гюйо, 3. Фрейд, К. Ґ. Юнг, Е. Па- нофскі та ін.).
Автор використовує потенціал міжнаукового діалогу, який актуа­лізує вихід у площину естетики, культурології, мистецтвознавства, етики, психології, що відкриває можливості для всебічного осмис­лення проблеми художньої творчості в умовах XXI ст.
У монографії реконструйовано один із наріжних принципів не­класичної естетики - паритетний підхід. Теоретико-методологічні розвідки конкретизуються на прикладах осмислення творчих лабо­раторій видатних митців світу - Е. Т. А. Гофмана, С. Цвейга, К. Ман­на, Л. Вісконті, Г. Міллера, М. Павича та ін.
Для фахівців у галузі естетики, теорії та історії культури, мистецт­вознавства, викладачів і студентів гуманітарних спеціальностей.          Юркевич Памфіл. Історія філософії права; Філософія права; Філософсь­кий щоденник. - Вид. друге. - К.: Ред. журн. “Український Світ”, 2000. - 756 с.: портр.

Памфіл Данилович Юркевич (1826-1874) - найвидатніший український філософ XIX століття. Уміщені в цій книзі фундамен­тальні теоретичні праці П. Юркевича збереглися у рукописах його лекційних курсів. Це видання рукописної спадщини відкриває аб­солютно нову й невідому (навіть вузькому колу фахівців) сферу філософського доробку мислителя — його дослідження у царині держави і права, національного духу та моралі, соціальної струк­тури суспільства і т. ін. В “Історії філософії права” П. Юркевич розглядає: які правомірні стосунки “людство вважало за найкращі норми життя”, а у “Філософії права”: які правомірні стосунки “треба визнати за постійний ідеал”. Філософський щоденник є важливим документом формування філософсько-правової думки П. Юркевича, яка на повну силу виявилася у його фундаменталь­них теоретичних працях.
Видання адресоване викладачам і студентам навчальних зак­ладів із філософською, правничою й загальногуманітарною спеціа­лізацією, усім, хто прагне збудувати на правовій основі Українсь­ку державу й досягти правових стосунків з іншими державами.


           Єрмоленко В. Оповідач і філософ: Вальтер Беньямін та його час/ В. Єрмоленко. – К.: Критика, 2011. – 279 с.
Книжку історика філософії, есеїста і перекладача Володимира Єрмоленка присвячено творчості Вальтера Беньяміна (1892-1940) - одного з найупливовіших філософів XX століття. В центрі авторової уваги - засадничі топоси Беньямінового мислення, зокрема образи оповідача, фланера та колек­ціонера, теми міського простору та його трансформацій, феномени пам'яті й апокаліптичного очікування, поняття аури та аналогії. Водночас життя та ідеї Беньяміна постають як певна призма, що крізь неї дослідник намагаєть­ся робити «фотознімки» епохи, насамперед німецької та французької гума­ністки, літератури та мистецтва, загалом інтелектуального побуту 1920-х - 1930-х років. Поруч із Беньяміном на цих «фотознімках» з'являються інші чільні постаті тієї доби, як-от Фройд і Пруст, Бретон і Арагон, Гайдегер і Арендт, Лукач і Адорно, Гофмансталь і Краус, Бльох і Кракауер, Шолєм і Деблін, що їх усіх пов'язує між собою головна тема книжки: драматичне та парадоксальне переплетення сучасносте й архаїки в інтелектуальній атмос­фері першої половини XX століття та зумовлений цим феномен «антимодерного модерну». Книжку щедро ілюстровано портретами згадуваних осіб і світлинами паризького фотографа Ежена Атже, що правлять за свого роду візуальний код Беньямінової філософії.
Немає коментарів:

Дописати коментар