понеділок, 8 грудня 2014 р.

Книги-новинки

 
 
 

      Чернецький В. Картографуючи посткомуністичні культури: Росія та Україна в контексті глобалізації/ В. Чернецький. – К.: Критика, 2013. – 432 с.

         У порівняльній історико-теоретичній розвідці професор славістики і тендер­них студій Маямського університету (Огайо, США) історик літератури та кіна, критик і перекладач Віталій Чернецький, залучаючи до обговорення дискусії про постмодернізм, постколоніялізм і посткомунізм, аналізує на матеріялі постсовєтської літератури, а також інших мистецтв (архітектури, живопису, кіна, перформансу тощо) нові явища і тенденції в культурі України та Росії, що постали впродовж останніх десятиріч XX — початку XXI століття, картографує їх і ставить у щільний контекст соціокультурних транс­формацій. Культурна глобалізація і «другий світ», соц-арт і магічний реалізм, карнавал і гетеротопії, колізії тілесности та сексуальносте, Тендерного та національного, жіночого письма та квір-естетики — все це стає об’єктом концептуально проривного дослідження одного з чільних американсько- українських науковців покоління 2000-х.


Циганкова Е. Сходознавчі установи в Україні: радянський період/ Е. Циганкова. – К.: Критика, 2007. – 292 с.
У книжці висвітлено той період розвитку сходознавства в Україні, коли воно виокремилося в самостійний науко­вий напрям і мало розгалужену мережу спеціяльних уста­нов (академічна Катедра арабо-іранської філології та тюр­кології з підлеглими їй комісіями, Всеукраїнська наукова асоціяція сходознавства, Державний український нау- ково-дослідний інститут сходознваства тощо), кожній із яких присвячено окремий нарис. Багато уваги приділено політичному й ідеологічному чинникам, які деформували інтелектуальне життя країни і руйнували розвиток науки. Дослідження виконано на широкому масиві документаль­них джерел, багато з яких запроваджено до фахового обігу вперше.
 
 

     Catalogue of cultural property stolen from Ukrainian state museums, reserves, institutions and private collections (1999-2009)
The catalogue was prepared basing on the materials provided by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ministry of Culture and Arts of the Autonomous Republic of Crimea, Main Department of Culture and Arts of Kiev City State Administration, as well as departments of culture of oblast state administrations. This publication is intended for use by the employees of customs and law enforcement agencies, Ukrainian diplo­matic missions abroad, collectors, and wide circle of art lovers, all those who are not indifferent to the problems of preservation of the national cultural property. Cata­logue publishers expect it to be useful for all those who strive to fight against illicit traffic of cultural property both in Ukraine and abroad. Anyone who discovers cultural property items included into this catalogue is asked to contact following government department:
 
 
 

Шейко В.М., Богуцький Ю.П.
Ш41 Формування основ культурології в добу цивілізаційної глоба­лізації (друга половина XIX — початокXXI ст.). Монографія. — К.: Генеза, 2005. - 592 с.
ІSBN 966-504-469-9
Монографія є першим у вітчизняній історико-філософській думці узагальненим осмисленням процесів генези та трансформації глобальних цивілізаційних проблем культурології другої половини XIX — початку XXI ст.Аналізується формоутворююча роль культури у визначенні цивілі­зації,характеризуються методологічні можливості цивілізаційного підходу і особливо —синергетичної парадигми у розгляді історико-культурологічних процесів.
Висвітлюється значення психоаналізу для культурології та її творця і носія — людини. Акцентується увага на взаємозв’язку психоаналізу, куль­тури та художньої творчості.
Для науковців, викладачів філософії, історії, етнології,психології, археології, мистецтвознавців, студентів, аспірантів, докторантів та чи­тачів, які цікавляться проблемами формування культурології як науки.
 

     Історія Національної академії наук України. 1951-1955 : Частина 1. Доку­менти і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архіво­знавства; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського / ред- кол. : О. С. Онищенко (голов, ред.) [та ін.] ; упоряд.: Л. М. Яременко, С. В. Старовойт, Т. В. Брязкало, Г. В. Індиченко. - К., 2012. - 884 с. - (Джерела з історії науки в Україні).
     ISBN 978-966-02-6667-4 (Ч. 1)
     Цим збірником продовжується видання документів та матеріалів з історії діяль­ності Національної академії наук України. До наукового обігу вводяться невідомі та мало­відомі архівні документи, матеріали періодичних видань, що характеризують діяльність АН УРСР протягом 1951-1955 рр.
    Для науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів та студентів.
 
 

          Історія Національної академії наук України. 1951-1955 : Частина 2. Додатки / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства; Ін-т укра­їнської археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського / редкол.: О. С. Они­щенко (голов, ред.) [та ін.]; упоряд.: Л. М. Яременко, С. В. Старовойт, Г. В. Індиченко, О. І. Вербіцька, С. М. Коваленко, Є. С. Костюк, І.М. Шихненко. - К., 2012. - 916 с. - (Дже­рела з історії науки в Україні).
ISBN 978-966-02-6668-1 (Ч. 2)
Дана книга є продовженням першої частини збірника документів і матеріалів «Істо­рія Національної академії наук України. 1951-1955». До цієї частини збірника включено «Додатки», що є науковими розробками колективу Інституту архівознавства НБУВ. Мате­ріали другої частини збірника сприяють заповненню джерельних інформативних прога­лин, які не вдалося висвітлити документально в першій частині.
Книга розрахована на науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів та студентів.

 
 

Немає коментарів:

Дописати коментар